fbpx
Події
Працiвникам, яким залишилося три роки до пенсiї, надано додаткову гарантiю

Це передбачено ухваленим у парламентi Законом “Про внесення змiни до статтi 42 Кодексу законiв про працю України щодо захисту трудових прав працiвникiв передпенсiйного вiку”.

— Люди, яким до виходу на пенсiю залишилося кiлька рокiв, пiд час оптимiзацiї штатiв, як правило, першими потрапляють пiд скорочення, — каже газеті Експрес заступник начальника вiддiлу управлiння Держпрацi в областi Вiталiй Роздородний.

— Нову роботу в такому вiцi знайти важко. Тому з метою додаткових гарантiй захисту парламент ухвалив змiни до статтi 42 Кодексу законiв про працю України.

До перелiку категорiй працiвникiв, яким надається переважне право залишитися на роботi, додали осiб, котрим залишилося менш як три роки до пенсiї за вiком.

— Однак чи не будуть роботодавцi примусово скорочувати людей передпенсiйного вiку, мотивуючи це низькою продуктивнiстю роботи?

— Оцiнку професiйного рiвня працiвникiв та вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам i посадовим обов’язкам визначають за наслiдками атестацiй, якi проводять комiсiї з числа висококвалiфiкованих фахiвцiв та представникiв первинних профспiлкових органiзацiй.

Роботодавець односторонньо не може ухвалювати рiшення про рiвень квалiфiкацiї працiвника.

— Куди скаржитися в разi примусового звiльнення людини передпенсiйного вiку?

— Коли закон набуде чинностi пiсля опублiкування, незаконно звiльненi працiвники зможуть звертатися в територiальнi пiдроздiли Держпрацi та органи соцiального захисту населення.

— Якi ще особливостi захисту передбаченi працiвникам передпенсiйного вiку?

— Особам, якi стали на облiк у центр зайнятостi за два роки до пенсiї, збiльшено тривалiсть допомоги з безробiття до 720 календарних днiв. Але виплати проводять лише за умови, що людина сприяє своєму працевлаштуванню, тобто вiдвiдує семiнари, бере участь у громадських роботах, — каже начальник вiддiлу Хмельницького обласного центру зайнятостi Iнна Шевель.

— Частиною першою статтi 14 Закону України “Про зайнятiсть населення” визначено ряд категорiй осiб старшого вiку, якi мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню. До них, зокрема, належать працiвники, яким до настання права на пенсiю за вiком залишилося 10 i менше рокiв. Для цiєї категорiї осiб на пiдприємствах, в установах та органiзацiях з чисельнiстю понад 20 штатних працiвникiв встановлено п’ятипроцентнi квоти. Роботодавцям передбачено компенсацiї єдиного соцiального внеску або повернення певної частки виплаченої заробiтної плати, якщо цi працiвники до працевлаштування перебували на облiку в службi зайнятостi як безробiтнi.

Читайте також:ПІДВИЩЕННЯ ВИПЛАТ ПІСЛЯ 1 ТРАВНЯ: КОМУ І НА СКІЛЬКИ?