Політика Êîìàíäèð áàòàëüîíà "Äîíáàññ" Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî âî âðåìÿ áðèôèíãà â Äíåïðîïåòðîâñêîé ÎÃÀ, â ïîíåäåëüíèê, 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àðñåíèé ßöåíþê è ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Àðñåí Àâàêîâ ïîñåòèëè Äíåïðîïåòðîâñêóþ áîëüíèöó èìåíè Ìå÷íèêîâà, ãäå ïðîõîäÿò êóðñ ëå÷åíèÿ ãåðîè, êîòîðûå âûøëè èç îêðóæåíèÿ ïîä Èëîâàéñêîì.  ýòîò äåíü íà áðèôèíãå â Äíåïðîïåòðîâñêîé ÎÃÀ êîìàíäèð ñïåöáàòàëüîíà "Äîíáàññ" Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî ñíÿë áàëàêëàâó, êîòîðóþ íîñèë ïîñòîÿííî. Ïî ñëîâàì Ñåìåí÷åíêî, îí âûíóæäåí áûë ñêðûâàòü ñâîå ëèöî, òàê êàê îïàñàëñÿ çà ñóäüáó ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå íàõîäèëèñü â Êðûìó. Ñåìåí÷åíêî îáúÿñíèë ñâîå ðåøåíèå ñíÿòü áàëàêëàâó óâåðåííîñòüþ â ïîáåäå. Óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ïåòðà Ïîðîøåíêî Ñåìåí÷åíêî íàãðàæäåí îðäåíîì Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 3-é ñòåïåíè çà ìóæåñòâî è áîåâûå çàñëóãè, ïðîÿâëåííûå ïðè îñâîáîæäåíèè ãîðîäîâ Àðòåìîâñê, Ïîïàñíàÿ, Ëèñè÷àíñê. Ôîòî Äìèòðèÿ Àêèìîâà / ÓÍÈÀÍ
Семенченко став на облік як переселенець і отримуватиме допомогу

Управління праці й соціального захисту населення виконавчого комітету Криворізької міськради поставило на облік депутата “Самопомочі” Семена Семенченка як переселенця з анексованого Росією Криму.

Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Сергій Жупинас.

“Семенченко був узятий на облік і отримав довідку як переселенець”, – повідомив він.

Читайте також: Самопоміч хоче, щоб Семенченко став мером Кривого Рогу.

З його слів, Семенченко одержуватиме адресну щомісячну матеріальну допомогу.

Як відомо, у декларації за 2015 рік народний депутат вказав дохід у розмірі 72 271 гривень. Усі ці гроші – його зарплата.

Джерело.

Загрузка...

Related Post