Політика Êîìàíäèð áàòàëüîíà "Äîíáàññ" Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî âî âðåìÿ áðèôèíãà â Äíåïðîïåòðîâñêîé ÎÃÀ, â ïîíåäåëüíèê, 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àðñåíèé ßöåíþê è ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Àðñåí Àâàêîâ ïîñåòèëè Äíåïðîïåòðîâñêóþ áîëüíèöó èìåíè Ìå÷íèêîâà, ãäå ïðîõîäÿò êóðñ ëå÷åíèÿ ãåðîè, êîòîðûå âûøëè èç îêðóæåíèÿ ïîä Èëîâàéñêîì.  ýòîò äåíü íà áðèôèíãå â Äíåïðîïåòðîâñêîé ÎÃÀ êîìàíäèð ñïåöáàòàëüîíà "Äîíáàññ" Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî ñíÿë áàëàêëàâó, êîòîðóþ íîñèë ïîñòîÿííî. Ïî ñëîâàì Ñåìåí÷åíêî, îí âûíóæäåí áûë ñêðûâàòü ñâîå ëèöî, òàê êàê îïàñàëñÿ çà ñóäüáó ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå íàõîäèëèñü â Êðûìó. Ñåìåí÷åíêî îáúÿñíèë ñâîå ðåøåíèå ñíÿòü áàëàêëàâó óâåðåííîñòüþ â ïîáåäå. Óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ïåòðà Ïîðîøåíêî Ñåìåí÷åíêî íàãðàæäåí îðäåíîì Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 3-é ñòåïåíè çà ìóæåñòâî è áîåâûå çàñëóãè, ïðîÿâëåííûå ïðè îñâîáîæäåíèè ãîðîäîâ Àðòåìîâñê, Ïîïàñíàÿ, Ëèñè÷àíñê. Ôîòî Äìèòðèÿ Àêèìîâà / ÓÍÈÀÍ

Семенченко пояснив, чому “чорну касу” регіоналів оприлюднили тільки зараз

На думку нардепа Семена Семенченка, оприлюднення “чорної каси” Партії регіонів — це черговий спосіб відвернути увагу українців від корупційних скандалів з офшорами президента Петра Порошенка.

Про це він написав у своєму Facebook.

“Сторінок в “книзі” багато, серіал можна розтягнути надовго. За цей час, під шумок, вкрасти ще більше. В результаті нікого не посадять. Покричать і забудуть”, — вважає нардеп.

Джерело.

Загрузка...

Related Post